لوازم یدکی

لوازم موتوربرق تایگر

سيلندر 125,000

كاربراتور 92,000
سرسيلندر 46 72,000

شير بنزين 21,000
پوسته پشتي موتور برق 150,000

هندل 92,000

رينگ و پيستون 63,000

لوازم كامل هندل 52,000
رينگ تك 23,500

واشر كامل 17,000
در باك بنزين 22,500
باك بنزين 40 150,000

ميلنگ كامل 185,000
ضربه گير 6,500

لوازم هندا 160 و پمپ آب

اگزوز 90,000
سيلندر 650,000

هاي ولتاژ )كوئل( 93,000
سرسيلندر 245,000

سرشمع 13,500
رينگ و پيستون 112,000

اگزوز پمپ آبي 105,000
رينگ تك 47,000

سرشيلنگي كامل 2 اينچ 57,000
واشر كامل 34,000

سرشيلنگي كامل 3 اينچ 65,000
هندل زبانه پلاستيكي 100,000

پيچ هوا گيري 2 اينچ 7,000
لوازم هندل)فنر-صفحه-طناب-دسته هندل-زبانه( 56,000

نافي كامل 2 اينچ 45,000
ميلنگ خاري 280,000

نافي كامل 3 اينچ 50,000
سوپاپ دود وهوا 60,000

صافي 2 اينچ 29,000
خار سوپاپ دود و هوا 22,500

صافي 3 اينچ 33,000
100 متري 560,000 – طناب هندل نمره 4

100 متري 610,000 – طناب هندل نمره 5
62 هواكش تخت 63,000

كليد روشن خاموش كن 20,000
در باك بنزين فلزي 22,000

هواكش طرح موتور آبي 105,000
در باك بنزين پلاستيكي 22,000

هندل آهني 120,000
شير بنزين 21,000

كاربراتور شيردار 180,000
باك بنزين 225,000

شمع 21,000
واشر جلوگيري از برگشت آب 2 اينچ 22,000

رزوه ورودي آب 2 اينچ 78,000
واشر جلوگيري از برگشت آب 3 اينچ 22,000

رزوه ورودي آب 3 اينچ 82,000
دسته هندل 9,000

ميلنگ پيچي 280,000
گژ روغن 7,000

فولي موتور سايز 70,000

لوازم موتور روبین ey20

رينگ و پيستون 170,000

هندل 200,000
رينگ 76,000

شاتون 70,000

هاي ولتاژ)كوئل( 188,000

در باك 45,000
شمع 21,000

كاربراتور 180,000
شير بنزين 68,000

هواكش 67,000
نافي 2 اينچ 42,000

باك 400,000
روبين 70,000 on/off

نافي 3 اينچ 45,000 كليد
سوپاپ دود وهوا 70,000

لوازم سمپاش

مكنده پمپ )پمپ آرميتسو و پمپ 22 تايوان( 4,500

سيلندر پمپ 510,000
واشر سوپاپ پمپ )پمپ آرميتسو و پمپ 22 تايوان(

4,500 ميلنگ پمپ 400,000
شيلنگ رفت و برگشت پمپ 160,000

مخزن فشار پمپ 400,000

نافي پمپ )صافي 100 ليتري(
26,000

مني فولد كامل پمپ 120
1,250,000

فشارشكن كامل پمپ 30
140,000

لانس 30 گلخانه اي دسته پلاستيكي )كلتي(
85,000

سوپاپ پلاستيكي پمپ 30
14,000

لانس باشاك)ترك(
400,000

در روغن پمپ 30
7,000

لانس پلاستيكي سمپاش 20 ليتري مدل 618
80,000

شيشه روغن پمپ 30
7,000

لانس شيردار لوله استيل نازل پلاستيك سمپاش 20 ليتري
100,000

سوپاپ فلزي پمپ 30
18,000

لانس پلاستيكي سمپاش هاي 5 و 8 ليتري
29,000

واشرسوپاپ پمپ 30
4,000

لانس كاملا برنجي سمپاش پشتي استيل
200,000

مكنده پمپ 30
4,000

لانس دسته پلاستيكي لوله مشكي سمپاش 20 ليتري
77,000

سرشيلنگي برگشت پمپ 30
25,000

لانس كاملا برنجي دسته ضامن دار سمپاش پشتي استيل
190,000

همزن داخل مخزن
35,000

سمپاش سطلي)لانس شيلنگ دار(
170,000

گريس خور آهني پمپ 30
8,000

لانس 30 سانتي طرح ايتاليا مدل 11
160,000

گريس خور برنجي پمپ 30
16,000

لانس كارواشي
470,000

طلق پمپ 30
7,000

لانس طرح ايتاليايي 60 كلاهك دار مدل 11
190,000

ساچمه فشارشكن پمپ 30
10,000

لانس طرح ايتاليايي 60 كلاهك دار مدل 13
190,000

ميلنگ پمپ 30
165,000

لانس طرح ايتاليايي 60 دسته فنري مدل 14
347,000

پيستون پمپ 30
60,000

لانس طرح ايتاليايي 30 دسته فنري مدل 12
310,000

شاتون پمپ 30
47,000

لانس طرح ايتاليايي 60 كلاهك دار برنجي مدل 17
380,000

مني فولد پمپ 30
165,000

لانس 60 معمولي
67,000

نازل پلاستيكي بوم رنگ بندي مختلف 160 عددي
350,000

لانس 60 سركج
76,000

سرسيلندر پمپ 30
135,000

لانس 90 معمولي
78,000

سوپاپ فلزي پمپ 70
36,000

لانس 90 سركج
93,000

مكنده پمپ 70
6,000

لانس پلاستيكي 20 ليتري مدل 621
85,000

واشر سوپاپ پمپ 70
6,000

تسمه A34
33,000

گريس خور پمپ 70
25,700

تسمه A35
35,000

گريس خور كوچك پمپ 120
25,700

تسمه A36
37,000

گريس خور بزرگ پمپ 120
29,000

تسمه A37
39,000

سوپاپ پلاستيكي پمپ 120
38,000

گاردان روكش دار
600,000

سوپاپ فلزي پمپ 120
50,000

گاردان بدون روكش
550,000

شاتون پمپ 120
140,000

واشر سوپاپ 120
7,000

سيلندر پمپ 120
510,000

ميلنگ پمپ 120
500,000

پيستون پمپ 120
210,000

سوپاپ برتوليني
18,000

سرشيلنگي مكش پمپ 120
58,000

تلمبه سمپاش پشتي دستي
70,000

سرشيلنگي برگشت پمپ 120
25,700

نازل كارواش 5 تايي
79,000

مني فولد پمپ 120
320,000

شير 1/2 )شير سم پمپ 120 )
85,000

فشارشكن پمپ 120
320,000

شير خروجي 1/4 )شير سم پمپ 30 )
23,000

مكنده پمپ 120
7,000

شير خروجي 1/4 مدل كره اي )شير سم پمپ 30 )
39,000

فولي پمپ سايز 20
155,000

فولي لوشانگي پنج پر
168,000

ساچمه فشارشكن پمپ 120
13,500

مخزن فشار لوشانگي
180,000

سر سيلندر پمپ 120
280,000

مكنده لوشانگي
5,000

شيلنگ 10 پنافلكس 100 متري
2,500,000

سوپاپ پلاستيكي پمپ 22
13,000

شيلنگ 10 بلادورا 100 متري
2,450,000

فشارشكن لوشانگي
225,000

صافي زير مخزن سمپاش 400 ليتري كوتاه
40,000

رابط شيلنگ 8/5 خروسكي
23,000

صافي زير مخزن سمپاش 400 ليتري بلند
45,000

رابط شيلنگ هرز گرد
32,000

مهره و زانوئي و واشر صافي مخزن
10,000

پركن چدني
140,000

شيلنگ كارواش خانگي
430,000

شيلنگ خرطومي 2 اينچ آبكش 36 متري
1,800,000

مانومتر )درجه فشار شكن(
56,000

شيلنگ خرطومي 3 اينچ آبكش 36 متري
2,400,000

صافي درب مخزن 400 ليتري
50,000

تبديل لانس باشاك )لانس ترك(
27000

لوازم سمپاش پشتي خرطومي

نازل پشتي كوچك
18,000

اگزوز پشتي خرطومي
70,000

نازل پشتي بزرگ
18,000

پوسته پمپ پشتي
210,000

پروانه نازل پلاستيكي
8,500

در باك سم پشتي
37,000

هندل
135,000

زانويي پشتي
26,000

كاربراتور
240,000

ابر پشتي
37,000

شير سم
15,000

كمربند پشتي
37,000

شمع
21,000

باك بنزين پشتي
58,000

رينگ و پيستون
62,000

ضربه گير سمپاش پشتي ) 4 عدد(
29,000

رينگ تك
23,000

كوئل و ديود پشتي خرطومي
200,000

صافي در سم پشتي
29,000

رولبرينگ پشتي
13,500

لوازم سمپاش پشتی لانسی

هندل
100,000

رينگ و پيستون
105,000

ميلنگ
190,000

رينگ تك
35,000

كاربراتور
246,000

كوئل
200,000

سيلندر
180,000

شيلنگ سمپاش پشتي لانسي
65,000

لوازم علف زن 42و52 cc

تيغه 2 پر
100,000

شفت بلند 153 سانتي 9 شيار
300,000

تيغه 3 پر
120,000

گيربكس كامل )كلاچ ( 9 خار
400,000

تيغه الماسي
200,000

فنر كلاچ
20,000

تيغه 20 دنده
180,000

رينگ و پيستون 43 سي سي
150,000

تيغه 80 دنده
180,000

رينگ و پيستون 52 سي سي) KNC )
170,000

سري نايلوني علف تراش مدل KNC
280,000

واشر كامل 52 سي سي
40,000

سري نايلوني علف تراش مدل ژاپني
180,000

در باك
35,000

سري علف تراش چيني
130,000

لنت كلاچ
100,000

هندل 43 سي سي
150,000

روتور )فرايويل( 52 سي سي
250,000

هندل ايزي استارت 52 سي سي
200,000

دسته گاز
190,000

كاربراتور 43 سي سي
380,000

سيلندر 43 سي سي
350,000

كاربراتور 52 سي سي ) KNC )
430,000

سيلندر 52 سي سي
400,000

ميلنگ 43 سي سي
350,000

شمع
40,000

ميلنگ 52 سي سي
380,000

صافي باك بنزين شيلنگ دار
65,000

سري دروگر )براي درو گندم و يونجه(
350,000

نخ علف تراش اره اي توپ 132 متري 3 ميل
980,000

باك 52 سي سي
200,000

نخ علف تراش توپ 200 متري 3 ميل

98,000

ماشین آلات کشاورزی,علف زن،چمن زن،تیلرکولتیواتور،سمپاش،اره برقی،اره موتوری،ابزار باغبانی, ژنراتورو موتور,شمشادزن,تجهیزات کشاورزی,ابزارآلات باغبانی,چمن زن برقی,چمن زن موتوری،كفكش شناور,چاله کن,علوفه خرد کن,بذر خیار گلخانه ای, موتور پمپ های روبین,چوب خردکن, تیلرهای شخمزن,پمپ آب,دروگرها و تیلرها, ماشین های کاشت و داشت,سمپاش ها،پمپ آب,سمپاش موتوری,تیلر,بذر پاش,تراکتور,کود ارگانیک,کود شیمیایی,کود آلی,بذر سبزی,بذر چمن،قیچی باغبانی,موتور برق،موتور پمپ،لجن کش

ورود

گذرواژه خود را فراموش کرده اید؟

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp
تماس با فروش